Roganov, V. and Roganov, V. (2012) “Simulation and use of exchange wave fields to determine the azimuths of fractures”, Geofizicheskiy Zhurnal, 33(2), pp. 64–79. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117298.