Ganiev, A., Petrenko, K. V., Sheremet, E. E., Vakulovich, D. V. and Krasny, V. A. (2011) “Organization of a seismological observation point on the Zmiyinyi Island”, Geofizicheskiy Zhurnal, 33(2), pp. 122–128. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117309.