Dubovenko, Y. (2010) “On the solution of the Aleksidze problem”, Geofizicheskiy Zhurnal, 32(6), pp. 235–238. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v32i6.2010.117469.