Dyadyura, V. A., Mikhaylik, I. Y. and Ganiev, A. Z. (2010) “Automated system of seismological observations”, Geofizicheskiy Zhurnal, 32(1), pp. 45–59. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v32i1.2010.117569.