Utkin, V. I. and Yurkov, A. K. (2010) “The behavior of radon in the preparation of geodynamic processes”, Geofizicheskiy Zhurnal, 32(1), pp. 122–133. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v32i1.2010.117574.