Mishin, S. V., Panfilov, A. A. and Khasanov, I. M. (2018) “Isostasy and seismisity”, Geofizicheskiy Zhurnal, 40(2), pp. 154–163. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v40i2.2018.128937.