Geofizicheskiy Zhurnal, T. (2017) “To the 60th anniversary of Ivan Mikhaylovich Tsyfra”, Geofizicheskiy Zhurnal, 39(5), pp. 105–109. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v39i5.2017.133398.