Vladimirov, V. (2017) “Ivan Mikhaylovich Tsyfra: two anniversaries îf îne years”, Geofizicheskiy Zhurnal, 39(5), pp. 110–112. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v39i5.2017.133399.