Geofizicheskiy Zhurnal, T. (2017) “Georgiy Trokhimovich Prodayvoda - 80 years”, Geofizicheskiy Zhurnal, 39(6), pp. 201–205. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v39i6.2017.133438.