Roganov, Y. V., Stovas, A. and Roganov, V. Y. (2019) “Properties of acoustic axes in triclinic media”, Geofizicheskiy Zhurnal, 41(3), pp. 3–17. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172417.