Nikolaev, I. Y., Kushnir, A. M., Ilyenko, V. A. and Nikolaev, Y. I. (2019) “Electromagnetic studies of the western part of the Ukrainian Shield”, Geofizicheskiy Zhurnal, 41(3), pp. 120–133. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172433.