Pavlyuk, V., Entin, V., Gintov, O. and Guskov, S. (2019) “Prospects for the exploration of gold deposits in the Golovanevsk suture zone of the Ukrainian shield”, Geofizicheskiy Zhurnal, 41(5), pp. 87–104. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i5.2019.183632.