Kendzera, O., Mykulyak, S., Semenova, Y., Skurativska, I. and Skurativskyi, S. (2020) “Assessment of seismic response of a soil layer with the oscillating inclusions”, Geofizicheskiy Zhurnal, 42(4), pp. 3–17. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210669.