Senin, L., Senina, T. and Voskresenskiy, M. (2020) “Seismic Microzoning Method with using procedures by spectrum ratio H/V”, Geofizicheskiy Zhurnal, 42(4), pp. 120–132. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210676.