Hlavatskyi, D. ., Stepanchuk, V. ., Kuzina, D. ., Poliachenko, I. ., Shpyra, V. ., Skarboviychuk, T. ., Yakukhno, V. . and Bakhmutov, V. . (2021) “Rock magnetic and palaeomagnetic studies of loess-palaesol sections — Lower Palaeolithic sites within the Southern Bug Valley (Medzhybizh, Holovchyntsi)”, Geofizicheskiy Zhurnal, 43(1), pp. 3–37. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v43i1.2021.225539.