Hlavatskyi , D. V. ., Gerasimenko, N. ., Bakhmutov, V. ., Bonchkovskyi, O. ., Poliachenko, I. ., Shpyra, V. ., Mychak, S. ., Kravchuk, I. . and Cherkes, S. . (2021) “Significance of the Ukrainian loess-palaeosol sequences for Pleistocene climate reconstructions: rock magnetic, palaeosol and pollen proxies”, Geofizicheskiy Zhurnal, 43(3), pp. 3–26. doi: 10.24028/gzh.v43i3.236378.