Roganov, Y. V. ., Stovas, A. . and Roganov, V. Y. . (2021) “Computation of velocities and polarization vectors in weakly anisotropic media”, Geofizicheskiy Zhurnal, 43(3), pp. 64–81. doi: 10.24028/gzh.v43i3.236381.