Nikolaev, I. Y. ., Burakhovych, T. K. ., Kushnir, A. M. . and Sheremet , Y. M. . (2021) “Geoelectric heterogeneities of the Kerch iron ore basin”, Geofizicheskiy Zhurnal, 43(5), pp. 165–180. doi: 10.24028/gzh.v43i5.244078.