[1]
M. I. Bakarzhiyeva, A. V. Marchenko, T. V. Rozyhan, E. P. Gadyatskaya, and V. V. Drukarenko, “Magnetic field and dike belts of eastern Azov block of the Ukrainian shield”, GJ, vol. 38, no. 2, pp. 19–34, Apr. 2016.