[1]
V. Bakhmutov, M. Yelenskaya, M. Kadzyalko-Hofmokl, E. Polyachenko, L. Konstantinenko, and P. Zhilkovsky, “Paleomagnetic and rock magnetic study of Lower Devonian red beds from Podolia: remagnetization problems”, GJ, vol. 37, no. 1, pp. 62–82, Feb. 2015.