[1]
G. Slivinskaya, T. Skarboviychuk, V. Yakuhno, and I. L. Knyazkova, “The results of paleomagnetic studies of the Pleistocene deposits of the Azov Sea (the Botievo section)”, GJ, vol. 34, no. 6, pp. 79–90, Dec. 2012.