[1]
V. V. Gordienko, I. V. Gordienko, O. V. Zavgorodnaya, I. Logvinov, and V. N. Tarasov, “Evolution of the tectonosphere of the Ukrainian Carpathians”, GJ, vol. 34, no. 6, pp. 160–178, Dec. 2012.