[1]
V. V. Gordienko, I. V. Gordienko, O. V. Zavgorodnaya, I. Logvinov, and V. N. Tarasov, “Evolution of the tectonosphere of the Volyn-Podolsk Plate”, GJ, vol. 33, no. 6, pp. 30–49, Dec. 2011.