[1]
T. Geofizicheskiy Zhurnal, “To the 60th anniversary of Ivan Mikhaylovich Tsyfra”, GJ, vol. 39, no. 5, pp. 105–109, Oct. 2017.