[1]
T. Geofizicheskiy Zhurnal, “Georgiy Trokhimovich Prodayvoda - 80 years”, GJ, vol. 39, no. 6, pp. 201–205, Dec. 2017.