[1]
Y. P. Mechnikov, S. V. Tikhlivets, and O. G. Volkov, “Underground temperature background of the Saksagan iron ore region in Kryvyi Rih basin”, GJ, vol. 41, no. 5, pp. 156–164, Nov. 2019.