[1]
S. Stovba and O. Khryashevska, β€œIn memory of Igor Vasilyevich Popadyuk (1954-2020)”, GJ, vol. 42, no. 2, pp. 156–158, May 2020.