[1]
Y. . Roganov, A. . Stovas, and V. . Roganov, “Location of singular points in orthorhombic media”, GJ, vol. 44, no. 3, pp. 3–20, Aug. 2022.