Bakarzhiyeva, M. I., A. V. Marchenko, T. V. Rozyhan, E. P. Gadyatskaya, and V. V. Drukarenko. “Magnetic Field and Dike Belts of Eastern Azov Block of the Ukrainian Shield”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 38, no. 2, Apr. 2016, pp. 19-34, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v38i2.2016.107763.