Korchin, V. “Low Velocity Zones of Thermobaric Origin in the Crystalline Crust”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 37, no. 5, Oct. 2015, pp. 46-65, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v37i5.2015.111145.