Danova, T., and B. Perelygin. “Application of Wavelet Analysis for Updating Heinrich Events Age”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 37, no. 1, Feb. 2015, pp. 165-7, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111334.