Gonchar, V. “Model of Localization of Seismotectonic Deformation of the Crimean Orogen”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 35, no. 4, Aug. 2013, pp. 170-5, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v35i4.2013.111435.