Polyachenko, E., V. Bakhmutov, L. Konstantinenko, M. Teyser-Elenska, M. Kadzyalko-Hofmokl’, T. Scarboviychuk, and V. Yakukhno. “New Results of Paleomagnetic Studies of Red-Colored Silurian Deposits”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 36, no. 3, June 2014, pp. 34-47, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v36i3.2014.116052.