Masurenkov, Y. P., A. L. Sobiesevich, V. V. Petrova, Y. B. Slezin, and R. A. Shuvalov. “The Phenomenon of Gas Trails in Bennett Island”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 35, no. 1, Feb. 2013, pp. 27-45, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v35i1.2013.116327.