Gordienko, V. V., I. V. Gordienko, O. V. Zavgorodnaya, I. Logvinov, and V. N. Tarasov. “Evolution of the Tectonosphere of the Volyn-Podolsk Plate”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 33, no. 6, Dec. 2011, pp. 30-49, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v33i6.2011.116791.