Vakhnenko, V. O. “Modeling Hysteresis Behavior of Sandstone under Conditions of Slow Cyclic Loading”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 33, no. 4, Aug. 2011, pp. 153-8, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116906.