Starostenko, V. I. “Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine - 50 Years”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 33, no. 1, Feb. 2011, pp. 154-8, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v33i1.2011.117448.