Utkin, V. I., and A. K. Yurkov. “The Behavior of Radon in the Preparation of Geodynamic Processes”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 32, no. 1, Feb. 2010, pp. 122-33, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v32i1.2010.117574.