Geofizicheskiy Zhurnal, T. “To the 60th Anniversary of Ivan Mikhaylovich Tsyfra”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 39, no. 5, Oct. 2017, pp. 105-9, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v39i5.2017.133398.