Vladimirov, V. “Ivan Mikhaylovich Tsyfra: Two Anniversaries îf îne Years”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 39, no. 5, Oct. 2017, pp. 110-2, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v39i5.2017.133399.