Geofizicheskiy Zhurnal, T. “Georgiy Trokhimovich Prodayvoda - 80 Years”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 39, no. 6, Dec. 2017, pp. 201-5, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v39i6.2017.133438.