Roganov, Y. V., A. Stovas, and V. Y. Roganov. “Properties of Acoustic Axes in Triclinic Media”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 41, no. 3, July 2019, pp. 3-17, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172417.