Nikolaev, I. Y., A. M. Kushnir, V. A. Ilyenko, and Y. I. Nikolaev. “Electromagnetic Studies of the Western Part of the Ukrainian Shield”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 41, no. 3, July 2019, pp. 120-33, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172433.