Pavlyuk, V., V. Entin, O. Gintov, and S. Guskov. “Prospects for the Exploration of Gold Deposits in the Golovanevsk Suture Zone of the Ukrainian Shield”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 41, no. 5, Nov. 2019, pp. 87-104, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v41i5.2019.183632.