Kagramanov, K., M. S. Babayev, S. Shpyrko, and K. Mukhtarova. “Geothermal Conditions of Hydrocarbon Prospects of Meso-Cenozoic Formations in South Caspian Basin”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 41, no. 5, Nov. 2019, pp. 222-34, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v41i5.2019.183638.