Stovba, S., and O. Khryashevska. “In Memory of Igor Vasilyevich Popadyuk (1954-2020)”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 42, no. 2, May 2020, pp. 156-8, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v42i2.2020.203297.