Kendzera, O., S. Mykulyak, Y. Semenova, I. Skurativska, and S. Skurativskyi. “Assessment of Seismic Response of a Soil Layer With the Oscillating Inclusions”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 42, no. 4, Sept. 2020, pp. 3-17, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210669.