Senin, L., T. Senina, and M. Voskresenskiy. “Seismic Microzoning Method With Using Procedures by Spectrum Ratio H/V”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 42, no. 4, Sept. 2020, pp. 120-32, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210676.