Hlavatskyi, D. ., V. . Stepanchuk, D. . Kuzina, I. . Poliachenko, V. . Shpyra, T. . Skarboviychuk, V. . Yakukhno, and V. . Bakhmutov. “Rock Magnetic and Palaeomagnetic Studies of Loess-Palaesol Sections — Lower Palaeolithic Sites Within the Southern Bug Valley (Medzhybizh, Holovchyntsi)”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 43, no. 1, Mar. 2021, pp. 3-37, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v43i1.2021.225539.