Roganov, Y. V. ., A. . Stovas, and V. Y. . Roganov. “Computation of Velocities and Polarization Vectors in Weakly Anisotropic Media”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 43, no. 3, Oct. 2021, pp. 64-81, doi:10.24028/gzh.v43i3.236381.